Transparència i bones pràctiques a la Fundació Congost Autisme.

L’ètica professional de les entitats i professionals amb qui col·laborem és bàsica per al bon funcionament de la nostra fundació.

En aquesta pàgina podràs trobar tots els aspectes relacionats amb les nostres activitats internes, memòries, comptes anuals, i tota la informació que necessites saber.

Transparència

Normativa aplicable

La normativa reguladora aplicable a la Fundació Congost Autisme és la següent:

Normativa catalana

 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les

Associacions declarades d’Utilitat pública

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques.
 • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques.
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, paper qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les Fundacions i els Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les Fundacions i els Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, APROVAT paper Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008.

Normativa espanyola

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses.
 • Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 307).
 • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE 310).
 • Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 254).

Bones pràctiques

Els principis de l’ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió de la Fundació, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat dins el camp de l’autisme, en el sentit més ampli de la paraula.

La Fundació assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

La Fundació garanteix el compromís del patronat de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Com a membre de la Confederación Autismo España i de la Coordinadora Catalana de Fundacions, ens adherim als códis ètics corresponents.

Estatuts de la Fundació Congost Autisme

Comptes anuals de la Fundació Congost Autisme

Memòries