null

Què fem

La Fundació promou, vetlla i ajuda a les entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb TEA, la conscienciació de l’autisme a la societat, fomenta i desenvolupa projectes d’investigació científica, de formació i divulgació.

DMCA 2 d'abril

El 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d’abril com el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme (A/RES/62/139). Després de l’entrada en vigor de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, es va designar aquest dia per subratllar la necessitat d’ajudar a millorar la vida dels nens i adults que pateixen aquest trastorn perquè puguin portar una vida plena i satisfactòria. Des de llavors, organitzacions dedicades a l’autisme a tot el món han col·laborat per donar a conèixer aquest dia.

La Fundació Congost Autisme s’uneix cada any a les entitats d’arreu del món per celebrar el Dia Mundial de l’Autisme.

La Fundació és membre de l’Organització Mundial de l’Autisme i de l’Associació Internacional Autisme Europa. És a través d’aquestes dues organitzacions que, principalment, canalitza la seva activitat internacional.

La Fundació Congost Autisme, membre del Consell d’Administració de l’Associació Internacional Autisme Europa, ha estat des de sempre un membre actiu d’aquesta associació, que té com a objectius:

  • Representar les persones amb autisme davant les institucions de la Unió Europea;
  • Promoure la conscienciació sobre la cura adequada, l’educació i el benestar de les persones amb autisme;
  • Promoure l’intercanvi d’informació, les bones pràctiques i l’experiència en el camp de l’autisme.

Autisme Europa aglutina una xarxa d’aproximadament 80 entitats de familiars de persones amb autisme en 30 països europeus. Ha establert un diàleg estructurat amb les institucions de la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut per advocar pels drets de les persones amb TEA. Per maximitzar el seu impacte en les polítiques de la Unió Europea, Autisme Europa també treballa en aliances estratègiques amb altres organitzacions, com el Fòrum Europeu de la Discapacitat i la Plataforma d’ONG socials de les quals és membre fundador.

Consultoria

Des de la Fundació posem el nostre coneixement i expertesa sobre l’autisme a disposició d’altres entitats, professionals i familiars que vulguin emprendre projectes per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme.

Formació

Des de la Fundació organitzem jornades, tallers i cursos per tal generar i compartir coneixement sobre l’autisme, adreçats a persones amb autisme, familiars i professionals.

Acompanyament familiar

Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA, a banda de necessitar un diagnòstic explícit i comprensible, i un pronòstic, necessiten també un suport i assessorament professional adequats. Des de la Fundació, responem a aquestes necessitats de manera experta i a la vegada humana.

Suport a entitats TEA

La finalitat fundacional de l’entitat és la dotació i suport amb medis econòmics, tècnics i humans a aquelles entitats que, sense ànim de lucre, tinguin per finalitat la recuperació i assistència a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitats intel·lectuals amb trets de TEA.

Un exemple clar de suport a entitats és el projecte autisme la garriga, un projecte pioneer i reconegut a nivell internacional, creat per a que la persona greument afectada pel trastorn de l’espectre autista (TEA) pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

Sota aquesta denominació s’agrupa la voluntat i el compromís de quatre entitats que comparteixen els mateixos objectius i es complementen en les seves activitats. Fruit de la iniciativa d’uns pares i unes mares que, a mitjans dels anys setanta i amb un equip de professionals, van dissenyar el projecte perquè els nois i noies tinguessin una vida el més normalitzada possible.

El projecte s’articula sota el concepte de xarxa de serveis, amb una organització flexible, amb uns serveis molt especialitzats, però a la vegada amb uns objectius i una forma de treballar compartida, que exigeix un nivell alt de coordinació.

Familiars i professionals comparteixen el projecte, cadascú en el lloc que li correspon, amb un sol objectiu comú: millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel TEA.