La Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició de llei de reforma de la Llei de mecenatge. Després de l’aprovació en comissió, està previst el trasllat i la votació al Senat. La previsió es que entri en vigor l’1 de gener del 2024.

Les novetats que introdueix la reforma de la llei del mecenatge a la norma 49/2022 són les següents:

S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció: en el cas de persones físiques, s’eleva de 150 a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per la resta n’hi haurà un 40% de deducció. En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l’impost sobre societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.

S’actualitza el concepte de donatius i donacions, incorporant-hi les donacions de serveis (assessoraments i consultoria, espais de publicitat a mitjans de comunicació, donacions destinades a la rehabilitació arquitectònica de béns d’interès cultural i donacions d’espais naturals protegits o de béns culturals d’autors reconeguts, i tota mena de cessions d’ús d’immobles). D’aquesta manera, s’equipara a altres legislacions europees en què es defineix el mecenatge més enllà de la simple transacció econòmica.

S’hi inclou l’anomenat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 €.

S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les activitats següents: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades estudiants d’altes capacitats.